www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 สิทธิประโยชน์

 • ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  • ขอรับปรึกษาปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ (ตัวแทนจำหน่าย) ทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น. ในวันทำการ
  • รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นต้นฉบับ เช่น แผ่นเสีย, ติดไวรัส, สิทธิ์เสีย, ย้ายสิทธิเครื่องใช้งาน
  • Upgrade โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด
  • ขอรับเอกสารสัญญาฉบับใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสารชำรุดเสียหาย
  • ได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม หรือสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทฯ
 • รับส่วนลดพิเศษในการขอรับบริการ
  • การแก้ไขข้อมูล หรือแก้ไขโปรแกรม
  • การบริการนอกสถานที่
  • การอบรมโปรแกรม
  • การสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ ของบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • การทำสัญญาประกันโปรแกรมฯ ล่วงหน้า
  • การสั่งซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมเพิ่ม
    
 • เงื่อนไขสัญญา
  • เอกสารสัญญาฉบับนี้สามาถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่นได้ ต่อเมื่อแจ้งดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯ เท่านั้น (มีค่าใช้จ่าย)
  • ระยะเวลาของสัญญาเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
  • การบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์
   • กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันที เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแก้ปัญหาให้ท่านสามารถทำงานได้ตามปกติ
   • กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
    • ท่านสามารถนำเครื่องที่มีปัญหามารับบริการแก้ไขได้ที่บริษัทผู้ให้บริการโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หากปัญหานั้นเป็นความผิดพลาดจากโปรแกรม แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของท่านเอง เช่น ข้อมูลเสีย หรือข้อมูลผิดพลาด ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากค่าบริการนั้นๆ
    • กรณีไม่สามารถนำเครื่องมารับการแก้ไขได้ บริษัทผู้ให้บริการยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหาให้ท่าน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
  • กรณีไม่สมัครสัญญาประกันโปรแกรมฯ รายปีต่อเนื่อง ถือว่าท่านสละสิทธิ์การได้รับสิทธิประโยชน์ทุกข้อตามข้อตกลงฉบับนี้ และท่านยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสัญญาการประกันโปรแกรมฯ ใหม่ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อเสนอแนะหรือคำติดชมใดๆ กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • การรับประกันอย่างจำกัด
             บริษัทฯ รับประกันว่าซอฟต์แวร์มีเนื้อหาตรงตามที่กล่าวไว้ในเอกสารคู่มือและส่วนช่วยเหลือ และรับประกันว่าสื่อบรรจุซอฟต์แวร์จะใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมและยินดีจะทำการเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ หากเกิดความชำรุดบกพร่องของเอกสารคู่มือ หรือสื่อบรรจุซอฟต์แวร์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์โดยไม่คิดมูลค่า 
            
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ สมรรถภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายเป็นค่าปรับจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารคู่มือ แม้บริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในโปรแกรมอื่นๆ หรือข้อมูลที่เก็บ ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนโปรแกรมหรือข้อมูลเหล่านั้น
   การรับประกัน เงื่อนไข และการชดใช้ กำหนดไว้ข้างต้นสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย พนักงานบริษัทฯ คนใดได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้

   
 • การไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์กระทำ ดังต่อไปนี้
  • ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการรื้อ (disassemble) การแยกส่วน (decompile) การย้อนกลับ (reverse engineer)
  • การทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าช่วง แบ่ง หรือโอนทั้งหมด หรือ บางส่วนของทั้งซอฟต์แวร์ หรือเอกสารคู่มือ
  • ถอดถอนคำประกาศความเป็นเจ้าของสลาก หรือเครื่องหมายการค้า ทั้งหมด หรือ บางส่วนของทั้งซอฟต์แวร์ หรือเอกสารคู่มื
    
 • การไม่เปิดเผยข้อมูล
  • ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง 1 ปี   บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้ล่วงรู้จากการทำสัญญาฉบับนี้หรือจากการดำเนินการตามสัญญานี้ หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งโดยสภาพหรือถูกกำหนดว่าเป็นความลับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความในสัญญาฉบับนี้)  หรือที่มีลักษณะเป็นความลับ ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้  หรือโดยประการอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งต้องรับทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้และตกลงที่จะรักษาความลับตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ 
  • บริษัทฯ จะไม่ให้ข้อมูล แถลง หรือจัดทำเอกสาร หรือจัดพิมพ์เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ข้อกำหนดในข้อ 1 – 2 ไม่ใช้บังคับแก่ข้อมูลที่ (ก) เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะและรู้กันโดยทั่วไปโดยที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการกระทำของบริษัทฯ  (ข) ได้เปิดเผยแก่บริษัทฯโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีภาระผูกพันให้รักษาความลับต่อลูกค้า (ค) จะต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยราชการหรือศาลหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ง) ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯได้รับทราบอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้รับไว้ก่อนวันทำสัญญานี้
 • ทั่วไป
  • ควรตรวจสอบการใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม และ/หรือ สิทธิการใช้งาน กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัทฯ


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us