www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 


 

 
1.

ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll for Windows)

2. ระบบบัญชี (Accounting for DOS)
3.
 

1.

ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll for Windows)

 

     Q-005 : การลดอัตราเงินสมทบปี 2555 เหลือครึ่งปีแรก (ม.ค. - มิ.ย.2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 และครึ่งปีหลัง (ก.ค. - ธ.ค.2555) จ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4  
     A-005 : Download รายละเอียดได้ที่ http://www.genius.in.th/download/genius_in_th/PRWIN-0054-2555v.10.5.pdf  

     Q-004: เมื่อสั่งคำนวณภาษีแล้ว โปรแกรมไม่คำนวณเงินสมทบให้เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
    
A-004 : 1. ไม่ได้กำหนด % อัตราการหักเงินสมทบในหัวข้อ 16.8 กำหนดเงื่อนไขรูปแบบของระบบในหน้า 2 ว่าจะหักกี่เปอร์เซนต์ (%)
         2. ในหัวข้อ 9 ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลพนักงานหน้า 5 บันทึกเลือกวิธีการคำนวณเงินสมทบแบบที่ 2 = บันทึกเงินสมทบสุทธิเองโปรแกรมจึงไม่ทำการคำนวณเงินสมทบให้
         3. เลือกวิธีการคำนวณเงินสมทบในหัวข้อ 9 ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลพนักงานในหน้า 5 ไม่สัมพันธ์กับอัตราการกำหนด % อัตราการหักเงินสมทบในหัวข้อ 16.8 กำหนดเงื่อนไขรูปแบบของระบบในหน้า 2 เช่น ในประวัติพนักงานเลือกคำนวณเงินสมทบแบบ 3 = อัตราลดส่วน แต่ในเงื่อนไขรูปแบบของระบบใส่ % เงินสมทบว่าคิดแบบอัตราทั่วไป 

     Q-003 : เพราะเหตุใดเมื่อสั่งคำนวณภาษีแล้วผลปรากฎว่าพนักงานรายเดือนรายได้ประจำไม่มียอดเงินเกิดขึ้นทั้งๆ ที่มีเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
     A-003 : สาเหตุเกิดจากในหัวข้อ 16.8 กำหนดเงื่อนไขรูปแบบของระบบ ในหน้า 2 ช่อง "งวดนี้จ่ายรายได้อื่นที่เป็นเงินเดือนด้วยหรือไม่ (Y/N)"  ตอบเป็น N  

     Q-002 : เพราะเหตุใดพนักงานที่ลาออกไปแล้วยังปรากฎชื่อในรายงานเงินสมทบอีกจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
     A-002 : ต้องทำการลบข้อมูลประจำงวดที่สั่งคำนวณแล้วสำหรับพนักงานคนนั้นทิ้งโดยลบข้อมูลตามนี้
         1. ช่อง "เงินสะสมต่องวด"  
         2. ช่อง "จำนวนวันทำงานต่องวด"
         3. ช่อง "ค่าจ้างต่องวด"
         4. ช่อง "เงินสมทบต่องวด"
         5. ช่อง "รายได้ประจำและไม่ประจำ" (งวดปัจจุบัน) 
         6. ช่อง "ภาษี" (งวดปัจจุบัน) 

     Q-001 : กรณีเป็นพนักงานรายวันมีรายได้ประจำกับรายได้ไม่ประจำ โดยที่รายได้ประจำเป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียวปรากฎว่าเมื่อสั่งคำนวณภาษีแล้วโปรแกรมคำนวณให้เฉพาะรายได้ไม่ประจำให้เท่านั้น  เป็นเพราะสาเหตุใดได้บ้าง 
     A-001 : อาจเกิดได้หลายสาเหตุได้แก่   
         1. เนื่องจากไม่ได้บันทึกจำนวนทำงานของพนักงานคนนี้ในเดือนนี้ ในหัวข้อ 2 บันทึกรายได้ - ค่าใช้จ่ายประจำงวดตรง Field "จำนวนวันทำงาน"
         2. ไม่ได้ใส่อัตราเงินเดือนปีปัจจุบันในหัวข้อ 9 หน้า 2 ว่าได้ค่าจ้างรายวันๆ ละกี่บาท
         3. หัวข้อ 16.8 กำหนดเงื่อนไขรูปแบบของระบบในหน้า 2 ช่อง " งวดนี้จ่ายรายได้อื่นที่เป็นเงินเดือนด้วยหรือไม่ (Y/N) ตอบ N มีผลทำให้โปรแกรมไม่คำนวณเงินเดือนออกมาด้วย 

Goto topGo to top
2. ระบบบัญชี (Accounting for DOS)
 

     Q-029 : ขณะที่เรียกรายการขายมาทำการยกเลิกโปรแกรมขึ้นข้อความว่า "จำนวนเงินในเอกสารติดลบไม่ได้ โปรดบันทึกใหม่" 
     A-029 :  การเรียกรายการขายในเดือนก่อนๆ ขึ้นมาเพื่อยกเลิกจำต้องบันทึกยอดจำนวนเงินในการยกเลิกเท่ากับจำนวนเงินคงค้างจะบันทึกมากกว่าไม่ได้โดยตรวจสอบจำนวนคงค้างได้จากรายงานใบส่งสินค้าคงค้างตามลูกหนี้ในข้อ 9.2

     Q-028: ขณะบันทึกรายการรับเพิ่มหนี้ / ลดหนี้ / ปรับปรุง โปรแกรมขึ้นข้อความว่า "อ้างถึงพนักงานขายซึ่งไม่ตรงกับใบส่งสินค้าเดิมโปรดแก้ไขแล้วผ่านรายการใหม่กด Enter
     A-028 : เนื่องจากมีการะบุพนักงานขายไม่ตรงกับเลขที่ใบสั่งสินค้าที่อ้างถึง หรือเป็นเอกสารการยกเลิก และบันทึกรหัสพนักงานขายไม่ตรงกับเอกสารเดิมที่พนักงานขายไม่ตรงกับเอกสารเดิมที่เคยบันทึกมาก่อนสามารถตรวจสอบพนักงานขายเดิมได้โดยดูจากรายงานใบส่งสินค้าคงค้างตามพนักงานขาย หัวข้อ 9.3 และจะต้องทำการแก้ไขให้ตรงกับของเดิม

     Q-027 : ขณะที่ผ่านรายการโปรแกรมขึ้นข้อความว่า "ทำรายการเช็คผิดสถานะ สถานะเช็คคือ เช็ค...... โปรดแก้ไข แล้วผ่านรายการใหม่ กด Enter" 
     A-027 :  ให้ทำการเรียกรายการที่โปรแกรมขึ้นข้อความเตือนในหัวข้อบันทึกรายการเกี่ยวกับเช็คทำการยกเลิกรายการ และตรวจสอบสถานะเช็คที่ถูกต้องได้ที่หัวข้อ 10 รายงานเกี่ยวกับเช็ค และทำการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องและทำการผ่านรายการใหม่  

     Q-026 : ในการผ่านรายการในระบบสินค้าคงคลัง หรือการผ่านรายการรายวันที่มาจากระบบใบสั่งใบส่งสินค้าจะเกิดข้อความว่า "จำนวนคงเหลือของสินค้าเป็นศูนย์ แต่มีล็อตเกิดขึ้น" เกิดจาก และมีการแก้ไขอย่างไร
     A-026 : เกิดจากจำนวนสินค้าคงเหลือในแฟ้มข้อมูลหลักของระบบไม่เท่ากันซึ่งในแฟ้มข้อมูลหลักคือหัวข้อการทำงานที่ปรับปรุงรายละเอียดสินค้า และหัวข้อที่การทำงานที่ปรับปรุงต้นทุนสินค้า (FIFO) การแก้ไข คือ ให้ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนว่าเหลือเท่าใด จากนั้นให้เข้าไปทำการปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลหลักถูกต้องมียอดสินค้าคงเหลือเป็น 0 ก็ให้เข้าไปเข้าที่หัวข้อที่การทำงานที่ปรับปรุงต้นทุนสินค้าโดยการเรียกรหัสสินค้านั้นขึ้นมาแล้วทำการลบทิ้งโดยการกด F2

     Q-025 : ในการผ่านรายการรายวัน รายการขาย เมื่อผ่านรายการแล้ว จะปรากฏข้อความว่า "ไม่มีค่าต้นทุนที่กำหนดให้ โปรดบันทึกราคาซื้อล่าสุด" สาเหตุเกิดจากอะไร
     A-025 : เกิดจากในหัวข้อการทำงานที่ ปรับปรุงรายละเอียดสินค้าไม่ได้มีการเก็บว่าในส่วนของราคาซื้อล่าสุดของสินค้าตัวนั้น (ซึ่งระบบจะสร้างให้เมื่อผ่านรายการรายวัซื้อมาเองโดยอัตโนมัติ) หรืออาจเกิดจากการที่ทำการขายสินค้าก่อนที่จะทำการซื้อซึ่งระบบจะอนุญาตให้ผ่านรายการไปก่อนได้การแก้ไขโดยให้นำราคาซื้อล่าสุด มาใส่ในส่วนของหน้าที่ 2 แล้วกดบันทึก

     Q-024 : ในการกำหนดการคิดต้นทุนสินค้าในค่าเริ่มต้นถ้ามีการระบุการคิดต้นทุนสินค้าเป็น FIFO แล้วจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นการคิดต้นทุนแบบ Average ได้หรือไม่
     A-024 : สามารถทำการเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้ามีการกำหนดการคิดต้นทุนเป็นแบบ Average แล้วจะมาทำการเปลี่ยนเป็นแบบ FIFO ไม่ได้ต้องมีการทำยอดยกมาของสินค้าใหม่

     Q-023 : ถ้าระบุในค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าเป็น FIFO และต้องการบันทึกรายการปรับปรุงลดจำนวนสินค้า แต่ไม่ต้องการระบุต้นทุนได้หรือไม่ และโปรแกรมจะไปปรับปรุงจำนวนสินค้าให้อย่างไร
     A-023 : การปรับปรุงจำนวนสินค้าให้ลดลง และไม่ระบุต้นทุนที่จะปรับปรุง สามารถทำได้ ส่วนการตัด stock จะไปตัด stock สินค้าใน lot แรกก่อนเสมอ และถ้าจำนวนสินค้าใน lot ไม่พอก็จะไปตัดใน lot ถัดไป ในส่วนจะนำต้นทุนของสินค้าใน lot ที่ถูกตัดเป็นต้นทุนสินค้าที่ปรับปรุงลด

     Q-022 : ในขณะที่ทำการเตรียมข้อมูลรายวันขายจากระบบใบสั่งและใบส่งสินค้ามาเข้าที่ระบบวิเคราะห์การขายแล้วเกิดข้อความว่า "ไม่มีสินค้าที่อ้างถึงในแฟ้มสินค้า โปรดแก้ไขแล้วประมวลผลใหม่" เกิดจากสาเหตุใดและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
     A-022 : เกิดเนื่องจากถ้าในระบบสินค้าคงคลังได้มีการสร้างรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ในหัวข้อที่ 14 และได้มีการบันทึกการขายสินค้าตัวนี้ในระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า และไม่ได้มีการมากำหนดหัวข้อที่ 5 ปรับปรุงรายละเอียดสินค้าในระบบวิเคราะห์การขายของรหัสสินค้าที่สร้างใหม่ ทำให้ระบบวิเคราะห์การขายไม่สามารถดึงข้อมูลได้ถูกต้อง วิธีการแก้ไข คือให้เข้าไปกำหนดที่หัวข้อที่ 5 ก่อนแล้วจึงค่อยมาทำการเตรียมวิเคราะห์การขายใหม่

     Q-021 : ยกเลิกรายการซื้อแล้ว ผ่านรายการไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า " ใบส่งสินค้ามีการจ่ายชำระหรือมีการปรับปรุงแล้ว ยังยกเลิกไม่ได้ โปรดแก้ไข "
     A-021 : เนื่องจากรายการซื้อรายการนี้ได้มีการจ่ายชำระเงินไปแล้วบางส่วน หรือจ่ายครบแล้ว ดังนั้นถ้าต้องการลบรายการ ให้เรียกรายการยกเลิกซื้อใบนั้นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นกด F2 เข้าหัวข้อบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ เรียกเลขที่เอกสารจ่ายชำระหนี้ที่ทำการจ่ายชำระรายการซื้อใบนั้นขึ้นมา หลังจากนั้นกด F2 ผ่านรายการ เรียกเลขที่เอกสารซื้อขึ้นมาอีกครั้ง กด F2 และทำการผ่านรายการอีกครั้ง

     Q-020 : ไม่มีรหัสนี้อยู่ในแฟ้มข้อมูล โปรดบันทึกใหม่ กด enter
     A-020 : เนื่องจากทำการบันทึกรหัสเจ้าหนี้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นต้องทำการสร้างรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการ ในหัวข้อ 13.ปรับปรุงรายละเอียดเจ้าหนี้

     Q-019 : หัวข้อ "ลบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว" ที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้มีไว้เพื่ออะไร 
     A-019 : เพื่อลบใบส่งสินค้าคงค้างที่มียอดการรับชำระเป็นศูนย์แล้ว เพื่อสามารถนำเลขที่เอกสารใบเดิม ด้วยรหัสเจ้าหนี้คนเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

     Q-018 : การบันทึกรายการประจำวันในระบบบัญชีแยกประเภท จะมีเลขที่บัญชีบางบัญชีที่ระบบห้ามลงรายการค้าคือไม่ให้ลงรายการเดบิตและเครดิต ซึ่งถ้าได้มีการลงรายการไปแล้วจะมีผลทำให้การพิมพ์รายงานงบทดลองและออกรายงานงบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่เท่ากัน
กรณีมีการคิดต้นทุนสินค้าแบบ R (Periodic) เลขที่บัญชีที่ห้ามลงรายการ
     A-018 : เลขที่บัญชีวัตถุดิบ, เลขที่บัญชีงานระหว่างผลิต, เลขที่บัญชีต้นทุนการผลิต, เลขที่บัญชีสินค้าสำเร็จรูป, เลขที่บัญชีต้นทุนขาย, เลขที่บัญชีกำไรขาดทุน

     Q-017 : รายการประจำวันในระบบบัญชีแยกประเภท จะมีเลขที่บัญชีบางบัญชีที่ระบบห้ามลงรายการค้าคือไม่ให้ลงรายการเดบิตและเครดิต ซึ่งถ้าได้มีการลงรายการไปแล้วจะมีผลทำให้การพิมพ์รายงานงบทดลองและออกรายงานงบการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่เท่ากัน
กรณีมีการคิดต้นทุนสินค้าแบบ P (Perpetual) เลขที่บัญชีที่ห้ามลงรายการการบันทึก

     A-017 : เลขที่บัญชีต้นทุนการผลิต, เลขที่บัญชีกำไรขาดทุน

     Q-016 : ขณะเข้าทำงานโปรแกรมขึ้นข้อความว่า "ไม่มีแฟ้มข้อมูลการแบ่งส่วนการทำงานของระบบ" กด
     A-016 : ให้ทำการติดตั้งระบบใหม่อีกครั้ง โดยก่อนติดตั้งระบบ ให้ทำการ Uninstall สิทธิ์ที่อยู่ในเครื่องขึ้นแผ่นต้นฉบับก่อน

     Q-015 : ขณะเข้าทำงานให้ระบบบัญชีต่าง ๆ ของ GENSUS for DOS ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยโปรแกรมขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ได้กำหนดระดับความสามารถในการทำงาน" กด Enter
     A-015 : จะต้องกำหนดระดับความสามารถว่า ในแต่ละระดบความสามารถจะมีสิทธิเข้าทำงานส่วนใดบ้าง ซึ่งจะกำหนดได้ในส่วนของระบบจัดการความปลอดภัย (SC) ในหัวข้อ 1. กำหนดระดับความสามารถในการทำงาน

     Q-014 : ขณะเข้าทำงานให้ระบบบัญชีต่าง ๆ ของ GENSUS for DOS โปรแกรมขึ้นข้อความ "ยังไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้ใช่ให้มีสิทธิ์ในระบบใดเลย" กด Enter
     A-014 : กรณีใช้งานร่วมกับระบบจัดการความปลอดภัย การเขัาทำงานในส่วนโปรแกรมการทำงาน จะต้องกำหนดให้ผู้ใช้มีระดับความสามารถในการเข้าทำงานของระบบต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ระบบ โดยเข้าไปกำหนดที่หัวข้อที่ 2. กำหนดรหัสประจำตัว รหัสผ่าน และระดับของผู้ใช้

     Q-013 : ขณะเข้าทำงานให้ระบบบัญชีต่าง ๆ ของ GENSUS for DOS โปรแกรมขึ้นข้อความว่า "ไม่อนุญาตให้เข้าทำงานในระบบนี้" กด Enter
     A-013 : ถ้ารหัสประจำตัวผู้ใช้รายนี้ ต้องการเข้าทำงานในส่วนโปรแกรมการทำงาน จะต้องใช้ผู้ควบคุมระบบ (MASTER) กำหนดระดับความสามารถให้กับรหัสประจำตัวผู้ใช้รายนี้ใหม่ โดยเข้าทำงานในระบบจัดการความปลอดภัย ในหัวข้อ 2. กำหนดรหัสประจำตัว รหัสผ่าน และระดับของผู้ใช้

     Q-012 : ระบบบัญชี GENEUS สามารถติดตั้งบน Windows XP ได้หรือไม่
     A-012 : ระบบบัญชี GENEUS ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.40 สามารถติดตั้งบน Windows 95, 98, ME, 2000 และ XP ซึ่งการติดตั้งบน Windows 2000, XP จะแตกต่างกับ Windows อื่น ตรงที่ต้องทำการติดตั้งผ่าน Saft Mode With Command จะทำให้การติดตั้งสมบูรณ์ทุกระบบ

     Q-011 : ไม่มีข้อมูลรายวันสำหรับผ่านรายการกด ENTER 
     A-011 : รายการรายวันที่บันทึก ผ่านรายการทั้งหมดแล้ว จึงไม่สามารถผ่านรายการได้อีก ระบบป้องกันเพื่อไม่ให้ผ่านราการซ้ำ

     Q-010 : มีข้อมูลในระบบลูกหนี้ที่ยังไม่ผ่านรายการ
     A-010 : ก่อนที่จะทำการผ่านรายการรายวันในระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า จะต้องทำการผ่านรายการข้อมูลรายวันใน "ระบบบัญชีลูกหนี้" และ "ระบบสินค้าคงคลัง" ก่อน

     Q-009 : มีข้อมูลในระบบสินค้าคงคลังที่ยังไม่ผ่านรายการ
     A-009 : ก่อนที่จะทำการผ่านรายการรายวันในระบบใบสั่งและใบส่งสินค้า จะต้องทำการผ่านรายการข้อมูลรายวันใน "ระบบบัญชีลูกหนี้" และ "ระบบสินค้าคงคลัง" ก่อน

     Q-008 : ใบส่งสินค้านี้มีแล้ว (ซ้ำ) โปรดแก้ไขแล้วผ่านรายการใหม่ กด ENTER
     A-008 : เกิดจากการบันทึกรายการขาย โดยระบุเลขที่ใบส่งสินค้าที่เคยบันทึกมาแล้ว โดยตรวจสอบได้จากรายงานใบส่งสินค้าคงค้างตามลูกหนี้ (ในโปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้)
ในกรณีที่ตรวจสอบในรายงานแล้วไม่พบเลขที่เอกสารดังกล่าว อาจเกิดจากเลขที่เอกสารนั้นๆ มียอดคงค้างและยอดเช็คคงค้างเป็น 0.00 แล้ว ซึ่งจะไม่แสดงในรายงานแต่ โปรแกรมจะยังเก็บเลขที่เอกสารนี้ไว้ เพื่อการอ้างอิง หรือการแก้ไขในภายหลัง และถ้าต้องเข้าทำงานในหัวข้อ "15>ลบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว" ก่อน (ดูรายละเอียดเพิ่มในคู่มือระบบบัญชีลูกหนี้ บทที่ 18)

     Q-007 : ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้มีแล้ว (ซ้ำ) โปรดแก้ไข แล้วผ่านรายการใหม่ กด ENTER
     A-007 : เกิดจากการบันทึกรายการเพิ่มหนี้ฝลดหนี้ โดยระบุเลขที่เอกสารซ้ำกับที่เคยบันทึกมาแล้ว โดยตรวจสอบได้จากรายงานใบส่งสินค้าคงค้างตามลูกหนี้ (ในโปรแกรมรบบบัญชีลูกหนี้)
ในกรณีตรวจสอบในรายงานแล้วไม่พบเลขที่เอกสารดังกล่าว ให้ทำการแก้ไขเช่นเดียวกับ ข้อผิดพลาด "ใบส่งสินค้านี้มีแล้ว (ซ้ำ)" ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

     Q-006 : ใบส่งสินค้ามีการรับชำระหรือถูกปรับปรุงแล้ว ยังยกเลิกไม่ได้
     A-006 : เกิดขึ้นในกรณีต้องการยกเลิกใบส่งสินค้าที่มีการรับชำระหนี้หรือปรับปรุงยอดไปแล้ว ทำให้ยอดในใบส่งสินค้าไม่ตรงกับยอดเดิม ซึ่งจะทำให้ยกเลิกใบส่งสินค้านั้นไม่ได้

     Q-005 : มีข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านรายการรายวัน กด ENTER
     A-005 : ก่อนจะทำการประมวลผลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องผ่านรายการรายวันทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อน

     Q-004 : บันทึกข้อมูลซ้ำกับผู้อื่น กรุณาเรียกมาแก้ไขใหม่
     A-004 : ในกรณีที่ใช้ระบบเครือข่าย LAN มีการบันทึกข้อมูลพร้อมกันหลายเครื่อง และมีอย่างน้อย 2 เครื่องที่บันทึกข้อมูลรายการเดียวกันพร้อมกันในเวลาเดียวกัน รายการที่บันทึกเสร็จก่อนจะถูกบันทึกเข้าแฟ้มก่อน และรายการที่บันทึกเสร็จทีหลังจะเป็นรายการซ้ำ

     Q-003 : ขณะผ่านรายการขึ้นข้อความเตือนว่า " ระบุต้นทุนที่หาไม่พบในแฟ้มต้นทุนสินค้า" เนื่องจากสาเหตุใด
     A-003 : ใส่ต้นทุนของสินค้าไม่เท่าเดิม หรือไม่มีต้นทุน ที่ตรงกับรายงานข้อ 10.4 รายงานแสดงปริมาณและต้นทุนสินค้าตามล็อต ให้ทำการแก้ไขให้ตรงกัน

     Q-002 : ยกเลิกใบสั่งซื้อ หลังจากนั้นทำการผ่านรายการไม่ได้ขึ้นข้อความว่า "จำนวนสินค้าในใบสั่งซื้อ มากกว่า จำนวนสินค้าค้างรับในแฟ้มสินค้า ไม่สามารถแก้ไข / ยกเลิกได้" สาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร
     A-002 : สาเหตุเกิดจากทำการยกเลิกใบสั่งซื้อโดยจำนวนค้างรับในใบสั่งซื้อที่จะทำการยกเลิกมีจำนวนค้างรับ มากกว่า จำนวนค้างรับในหัวข้อ ปรับปรุงรายละเอียดสินค้าที่ระบบสินค้าคงคลัง ช่อง " จำนวนค้างรับ " การแก้ไข ต้องทำให้จำนวนค้างรับ ในหัวข้อ 14 ปรับปรุงรายละเอียดสินค้ามีจำนวนค้างรับ มากกว่า หรือเท่ากับจำนวนค้างรับในใบสั่งซื้อ

     Q-001 : ทำไมหลังจากสร้างฟอร์มใบสั่งซื้อขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นต้องการนำฟอร์มนี้ไปทำการ COPY ลงที่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็น STAND ALONE เมื่อเรียกดูฟอร์มใบสั่งซื้อทั้งหมด โดยการกด F8 ฟอร์มใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จึงมองไม่เห็น สาเหตุเกิดจากอะไร
     A-001 : สาเหตุเกิดจากยังไม่ได้ทำการลบ File G_PO0103.DAT ภายใต้ C:GENEUS5GEN-PO> ถ้าทำการลบแล้วก็จะมองเห็นฟอร์มที่สร้างขึ้นมาใหม่

Goto topGo to top
3.
 
Goto topGo to top

      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us