www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ [GENEUS-FAMOS] ::

          เป็นโปรแกรมที่ช่วยควบคุม และวางแผนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรทั่วๆ ไปทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ประกอบด้วย 2 โปรแกรมย่อย คือ

1. โปรแกรมบัญชีครุภัณฑ์ (Fixed Assets system)

         
เป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของทะเบียนครุภัณฑ์แต่ละรายการให้สามารถเรียกใช้ตรวจสอบ และประมวลผลรายการต่างๆ ได้รวดเร็วถูกต้อง เพื่อประโยชน์ ในการใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจวางแผนโปรแกรมงานด้านครุภัณฑ์ เช่น การทราบอายุของครุภัณฑ์ เพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดหาทดแทน หรือทราบถึงหน่วยงานที่ใช้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ตอนสิ้นปี หรือเมื่อต้องการประโยชน์ที่ได้รับ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 1. กำหนดรหัสครุภัณฑ์ในรูปแบบ “ ประเภท-ชนิด-ลำดับที่ “ “AAAA-BBB-XXXXXXXX “
 2. สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ โดยใช้สูตรเส้นตรงและสามารถกำหนดอัตราค่าเสื่อมของครุภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวิธีการคำนวณเป็นแบบรายวันหรือรายงวดและเปลี่ยนแปลงอายุการทำงานของครุภัณฑ์ที่ประมาณอายุไว้แล้ว
 3. เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ โดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน
 4. โปรแกรมควบคุมงานครุภัณฑ์ จะควบคุมเกี่ยวกับการโอน ยืม คืน ซ่อม และจำหน่ายออกครุภัณฑ์ รวมทั้งการโอนครุภัณฑ์ให้กับสาขาอื่นด้วย
 5. จากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสามารถ ทำให้ผู้ใช้ทราบอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ต่าง ๆ และถ้าผู้ใช้พิจารณาแล้วคิดว่าครุภัณฑ์ตัวใดที่ใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่พิจารณาแล้ว ว่าน่าจะใช้งานได้อีก ผู้ใช้ก็สามารถทำการประมาณอายุใหม่ครุภัณฑ์ได้
 6. เมื่อสิ้นปีโปรแกรมจะทำการประมวลผลสิ้นปี คือ โดยมีให้เลือกว่า จะทำการลบทะเบียนของครุภัณฑ์ตัวที่ถูกจำหน่ายออก ออกจากโปรแกรม หรือจะทำการสรุปเกี่ยวกับค่าเสื่อมของครุภัณฑ์ รวมทั้งคำนวณหามูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย หรือจะทำทั้ง 2 อย่างก็ได้
 7. สามารถรับข้อมูล ราคา / หน่วย ของครุภัณฑ์ได้ถึงหลักสิบล้าน (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 8. วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ใช้วิธีแบบเส้นตรง
 9. โปรแกรมอนุญาตให้มีการประมาณอายุครุภัณฑ์ใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องทำการประมาณ ณ วันที่ยังไม่หมดอายุครุภัณฑ์นั้นจริง
 10. โปรแกรมอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่ทำให้มูลค่าครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ ภายในปีปัจจุบันเท่านั้น
 11. กำหนดรอบระยะเวลาการทำงานใน 1 ปีว่า สิ้นสุดรอบระยะเวลาการทำงานที่เดือนใด

2. โปรแกรมบัญชีวัสดุ( Office Supplies)

          เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการจัดทำบัญชีวัสดุของวัสดุแต่ละรายการในแต่ละงวดบัญชี และการนำข้อมูลในบัญชีวัสดุมาทำการประมวลผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานวัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 1. โปรแกรมคำนวณต้นทุนแบบ FIFO โดยวัสดุ 1 รายการ สามารถเก็บได้สูงสุด 99 ล็อต
 2. กำหนดรหัสวัสดุใช้มาตรฐาน FSN (Federal Stock Number) ของสหรัฐอเมริกา ตามรูปแบบ “ประเภท-ชนิด-ลำดับที่” “ AAAA-BBB-XXXXXXXX”
 3. กำหนด ราคา / หน่วย ได้สูงสุด 999,999.999 บาท และกำหนดปริมาณวัสดุได้สูงสุด 9,999,999 หน่วย
 4. ทำรายการย้อนหลังเมื่อมีข้อมูลผิดพลาด ภายใน 2 งวดบัญชีได้
 5. การบันทึก หรือการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานไว้พร้อมกับชื่อของผู้ที่ทำรายการนั้น และสามารถสั่งพิมพ์เพื่อการตรวจสอบได้
 6. เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ โดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน
 7. การคำนวณปริมาณวัสดุอย่างต่ำที่ควรมีสำรองไว้ในคลัง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน สำหรับทุกวัสดุ
 8. รายละเอียดการจ่ายวัสดุให้ผู้เบิก คือ จำนวนที่จ่ายไปจริงเท่านั้น ไม่มีการบันทึกข้อมูลการค้างจ่าย
 9. กำหนดรอบระยะเวลาการทำงานใน 1 ปีว่า สิ้นสุดรอบระยะเวลาการทำงานที่เดือนใด
      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us