www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 :: โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (Payroll System) ::


5

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (Payroll System)

          โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (GENiUS-PR) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน ลูกจ้างซึ่งมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล และช่วยเตรียมรายงานที่จำเป็นต่างๆ เพื่อส่งให้กรมสรรพากร ส่งธนาคาร ส่งสำนักประกันสังคม หรือทำรายงานใช้ภายในบริษัทเพื่อการสรุปวิเคราะห์ และตรวจสอบได้ทันตามเวลา ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณรายได้และภาษี ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างเสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดสูง ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ถ้าเลือกคำนวณภาษีแบบปรับเอง ยังสามารถคำนวณภาษีแต่ละงวดสะสะไว้รวมกัน เท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปีโดยไม่มีเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือขอคืนตอนสิ้นปี

คุณประโยชน์

 • ช่วยค้นหา ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลพนักงานได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ลดโอกาสผิดพลาดเนื่องจากการคำนวณ และบันทึกข้อมูล
 • ลดงานของพนักงานในองค์กรในการจ่ายภาษีเพิ่มหรือการขอภาษีคืนภายหลัง
 • รายงานสรุปยอดการจ่ายเงินแยกตามโครงสร้าง เพื่อการวิเคราะห์
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อน เช่น จัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร ส่งสำนักงานประกันสังคม และส่งธนาคารทุกเดือน
 • ลดการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของพนักงาน ในเรื่องการคำนวณภาษี
 • พนักงานฝ่ายบัญชีเงินเดือนมีเวลาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้เพิ่มขึ้น
 • ผู้บริหารสามารถวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนในงวดต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้น โดยมีสถิติสรุปจากระบบ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 1. จำนวนพนักงานมีได้ไม่จำกัด
 2. เก็บข้อมูลประวัติพนักงานเบื้องต้น พร้อมรูปภาพพนักงาน
 3. แก้ไขข้อมูลและคำนวณภาษีใหม่ได้จนกว่าจะถูกต้อง พร้อมมีระบบตรวจสอบผลการคำนวณให้พนักงาน
 4. บันทึกชื่อ - นามสกุลของพนักงาน ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. เลือกวิธีคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบปรับเองตามเดือน หรือ แบบคูณ 12 ตลอด
 6. กำหนดจ่ายเงินให้กับพนักงานได้ 4 ประเภท คือ รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และรายเหมา
 7. เลือกวิธีหักภาษีตามนโยบายของบริษัทได้ถึง 3 แบบ คือ 
  • นายจ้างออกให้ครั้งเดียว
  • นายจ้างออกให้ตลอดไป
  • หักภาษี ณ ที่จ่าย
 8. กำหนดงวดการจ่ายเงินได้สูงสุด 1 - 4 งวดต่อเดือน
 9. เลือกคำนวณภาษีทุกงวด หรือเฉพาะงวดสุดท้าย (กรณีงวดการจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน)
 10. หักเงินวันขาดอัตโนมัติได้ และหักเงินกรณีมาสายอัตโนมัติได้
 11. ปัดเศษสตางค์ได้เองตามที่กำหนด โดยเลือกปัดเศษในส่วน รายได้ ค่าล่วงเวลา รายจ่าย ภาษี เงินได้สุทธิ ฯลฯ
 12. เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้เอง ได้แก่ตารางค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้ รวมทั้งการคิดประกันสังคม
 13. กำหนดรูปแบบการจ่ายรายได้ ค่าล่วงเวลา และ ค่าใช้จ่าย สูงสุดอย่างละ 20 รายการ
 14. รองรับการหักเงินกู้ยืมจากบริษัท
 15. รองรับการคำนวณภาษีเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน
 16. รองรับการจ่ายเงินโบนัส แบบจ่ายแยกหรือจ่ายพร้อมเงินเดือนได้
 17. รองรับการปรับอัตราเงินเดือน แบบเป็นรายคน หรือเป็นช่วง ทั้งบาท และเปอร์เซ็นต์ (%)
 18. มีรายงานที่สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน หรือนำส่งในรูปสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ม. 50 ทวิ,สปส.1-10, ม.47, สปส.1-03, สปส. 6-09
 19. ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน, ทะเบียนลูกจ้างประจำปี, รายงานเงินสำรองเลี้ยงชีพ, Pay-Slip ฯลฯ


      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us