www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 โครงการ “มอบโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll ให้ผู้ประกอบการฟรี”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ใช้งานฟรี 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพการ
    บริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระบบสากล

2. ลดภาระและต้นทุนด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งข้อมูล เอกสาร

3. เสริมสร้างวิสาหกิจ SMEs ให้มีอนาคตและมีนวัตกรรมให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล    
    ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย


กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้

      ภาคการผลิต : อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม, เครื่องจักรกล, ยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์, หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ฯลฯ

      ภาคบริการ : โรงแรมและภัตตาคาร, บริการท่องเที่ยว, บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปา และสังคม

      ภาคการค้าปลีก : ร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ

      ภาคการค้าส่ง : ธุรกิจแฟรนไชส์ ฯลฯ

 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ : กรอกรายละเอียด “แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (FORM 1)”  และจัดส่งมาที่บริษัท

2. การพิจารณาคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแจ้งผลภายใน 3 วัน

3. แจ้งผล : กรณีผ่านการคัดเลือกให้จองการอบรม โดยกรอกรายละเอียด “แบบฟอร์มใบจองการอบรมและติดตั้งโปรแกรมถึงสถานที่
    ของลูกค้า (Onsite Trainging) (FORM 2)”

4. อัตราค่าบริการอบรมและติดตั้งถึงสถานที่ลูกค้า

สถานที่

ค่าอบรม+ติดตั้ง

ค่าเดินทางและที่พัก

      กรุงเทพฯ      

               2,500 บาท               

                      -                     

ปริมณฑล

3,500 บาท

500 บาท

ต่างจังหวัด

5,000 บาท

ตามจริง

หมายเหตุ : - อัตราค่าอบรม+ติดตั้ง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
                     - ระยะเวลาอบรม+ติดตั้ง 1 วัน (4-6 ชั่วโมง)

5. รับโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll เพื่อใช้งานฟรี 1 ปี ณ วันอบรม

6. รับสิทธิพิเศษ เมื่อใช้โปรแกรมครบตามกำหนดเวลา หากต้องการใช้บริการต่อไป ดังนี้

      จำนวนพนักงานน้อยกว่า 20 คน ลดค่าสมาชิก 50%  2 ปี  (จากราคาปกติ 500 บาทต่อเดือน)

      จำนวนพนักงาน 21 – 50 คน ลดค่าสมาชิก 40%  2 ปี (จากราคาปกติ 500 บาทต่อเดือน)

      จำนวนพนักงาน 51 – 200 คน ลดค่าสมาชิก 20%  2 ปี (จากราคาปกติ 500 บาทต่อเดือน)

    หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับสมาชิกรายปี ได้แก่ รับการปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ E-mail, แก้ไขปัญหาผ่านทาง
                    อินเตอร์เน็ตเซอร์วิส, ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดตลอดอายุการเป็นสมาชิก

7. ติดตามผลการใช้งานซอฟต์แวร์ ภายหลังจากที่ได้รับมอบซอฟต์แวร์ไปใช้งานแล้วภายในระยะเวลา 3 เดือน

8. ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561


คุณสมบัติของกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต / ภาคบริการ / ภาคค้าปลีก / ภาคค้าส่ง

2. มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

3. ผู้บริหารสูงสุด และคณะผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับการบริหารและจัดการ และพร้อมให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม 
    และลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างแท้จริง

4. กิจการที่มีความพร้อมที่จะปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานระดับต้น 

    และระดับปฏิบัติงาน มารับผิดชอบอย่างจริงจัง


การพิจารณาคัดเลือกกิจการ

1. พิจารณาเบื้องต้นจากแบบฟอร์มเอกสารแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ


ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ลดเวลาการทำงาน และลดต้นทุนพลังงานและอื่น ๆ

2. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐาน และการวางแผนระบบการจ่ายผลตอบแทนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

3. มีเครื่องมือในการจัดเก็บประวัติพนักงาน ประวัติการฝึกอบรม และอื่นๆ เพื่อการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาบุคลากร

4. มีการบริหารอย่างเป็นระบบ และได้ตามมาตรฐานสากล


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการมอบโปรแกรมเงินเดือน GENiUS Payroll ให้ผู้ประกอบการฟรี 

 ลงชื่อสนใจเข้าร่วมโครงการ       หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us